ดาวน์โหลดไฟล์

#หัวข้อดาวน์โหลดไฟล์วันที่อัพโหลด
1ใบลาพักผ่อน2018-05-16 08:46:30
2ใบลากิจ2018-05-16 08:47:18
3ใบยกเลิกวันลา2018-05-16 08:48:24
4ใบขอไปราชการ2018-05-16 08:47:50
5แผนปฎิบัติการ2021-02-16 14:34:39
6แผนงบลงทุน2021-02-16 14:33:19
7แผนค่าเสื่อม2021-02-16 14:35:08
8เอกสารการอบรมการติดตั้ง docker2021-02-16 14:41:28
9นโยบายหลักด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ2022-06-14 09:29:08
10คู่มือ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 25612018-07-09 11:12:06
11คู่มือ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ในโรงพยาบาล2018-07-09 11:11:26
12คู่มือ Smart Refer2020-02-25 15:37:04
13การติดตั้งโปรแกรม Smart Refer Web บนระบบ Linux CentOS 7 NodeJS และ Docker2021-02-16 14:43:24
14การติดตั้งโปรแกรม Smart Refer Web บนระบบ Linux CentOS 7 Docker อุบล2021-02-16 14:42:34
15การติดตั้ง Cold Chain Management2021-02-16 14:42:00