ตารางการให้บริการ

ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาลนาตาล

โรงพยาบาลนาตาลเป็นโรงพยาบาลของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ขนาด 10 เตียง  เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ  แบ่งการให้บริการ  ดังนี้

1.งานบริการผู้ป่วยนอก  ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป 

 • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:00 - 16:00 น.
 • วันหยุดเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้บริการเวลา 08:00 - 12:00 น.

 • 2.คลินิกเฉพาะโรค ให้บริการ

 • วันจันทร์ คลินิกสุขภาพจิตและจิตเวช วางแผนครอบครัว, คลินิกฝากครรภ์คุณภาพ,จันทร์ที่ 1 คลินิกผู้ป่วยเอดส์
 • วันอังคาร  คลินิกวัณโรคที่ 2 คลินิกสุขภาพเด็กดี (well baby) ตรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัย,คลินิกโรคไทรอยด์์
 • วันพุธ คลินิกเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง

 • วันพฤหัสบดี คลินิกเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง
 • วันศุกร์ คลินิกหอบหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง งานให้คาปรึกษาก่อนสมรส ,คลินิกฝากครรภ์คุณภาพ

 • 3.งานทันตกรรม

 • วันจันทร์ - พฤหัสบดี  เปิดให้บริการเวลา   08.00 น. - 20.00 น.
 • วันศุกร์   08.00 น. – 12.00 น.ช่วงบ่ายล้างทำความสะอาดเครื่องมือและรับเฉพาะผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน  

 • 4.ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลนาตาล  ให้บริการงานปฐมภูมิ งานสร้างเสริมสุขภาพ   และงานบริการชุมชน

 • วันจันทร์ คลินิกสุขภาพเด็กดี,บริการเชิงรุกใกล้บ้าน ใกล้ใจ,คลินิกฟ้าใส
 • วันอังคาร คลินิกฝากครรภ์,บริการเชิงรุกใกล้บ้าน ใกล้ใจ
 • วันพุธ คลินิกวางแผนครอบครัว,คลินิกฟ้าใส
 • วันพฤหัสบดี คลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม,บริการเชิงรุกใกล้บ้าน ใกล้ใจ
 • วันศุกร์ คลินิกเพื่อนใจวัยรุ่น,คลินิกฟ้าใส,กิจกรรม 5ส

 • 5.ขั้นตอนการรับบริการ

  บัตรใหม่

 • 1. กรอกประวัติใหม่
 • 2. ยื่นบัตรประชาชน  บัตรแสดงสิทธ์การรักษาใบสูติบัตร (ใบแจ้งเกิดเด็ก) หรือ ทะเบียนบ้าน
 • 3.  รับบัตรคิว

 • 4.  ชั่งน้ำหนัก  วัดส่วนสูง  วัดความดัน
 • 5.  นั่งรอเรียกคิว
 • บัตรเก่า

 • 1. ยื่นบัตร รพ. นาตาล บัตรแสดงสิทธ์การรักษา บัตรประชาชน
 • 2. รับบัตรประชาชน
 • 3. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดัน
 • 4. นั่งรอเรียกคิว

 • 6. โรคอัมพฤกษ์ ทุกนาที คือ  “ชีวิต”เร็วก็รอด ปลอดอัพพาต

  ถ้ามีอาการดังต่อไปนี้มาโรงพยาบาลทันที

  = ปากเบี้ยว ทันที

  = แขน ขา ไม่มีแรง ทันที

  = พูดไม่ชัด คิดคำพูดไม่ออก ทันที

  ให้รีบไปแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลใกล้บ้าน    หรือโทร  1669

  ทำไมต้องมาโรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

 • 1. โรคอัมพาตรักษาเร็ว  จะให้มีผลการรักษาดีกว่ามาช้า
 • 2. สมองส่วนที่กำลังขาดเลือดมาเลี้ยง  เลือดจะกลับมาเลี้ยงดีขึ้น
 • 3. อาการอัมพาตมีโอกาสหายเป็นปกติ